آقای ضیاءالله اعزازی ملکی سال تولد : 1344
محل تولد : میاندوآب


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل حراست دانشگاه فرهنگیان

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد


حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بناب)
تعداد آراء : 26,383 درصد آراء : 35.32

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "آقای ضیاءالله اعزازی ملکی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بناب)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای ضیاءالله اعزازی ملکی"