حوزه انتخابیه : فارس (داراب / زرین‌دشت)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ " محمدمهدی افشاری"