حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ " عزت اله اکبری تالارپشتی"