آقای عزیز اکبریان سال تولد : 1336
محل تولد : هشترود

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- کارشناسی ارشد علوم سیاسی
- مهندسی صنایع

تحصیلات:
- 27 سال سابقه در دوره های مختلف فرماندهی سپاه


حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 148,218 درصد آراء : 26.75

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : رئیس کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : رئیس کمیسیون صنایع و معادن سال اول : رئیس کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای عزیز اکبریان"

حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 179,589 درصد آراء : 37.02

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای عزیز اکبریان"

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد آراء : 76,473 درصد آراء : 25.37
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای عزیز اکبریان"