حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای سیدرضا اکرمی"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)