حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)