آقای حسین امیری خامکانی نام پدر : اکبر
سال تولد : 1337
محل تولد : زرند

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر
- رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان
- فرمانده سپاه پاسداران
- رئیس نهضت سوادآموزی زرند


تحصیلات:
- دکتری فیزیک

حوزه انتخابیه : کرمان (زرند / کوهبنان)
تعداد آراء : 35,691 درصد آراء : 44.84

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۱ "آقای حسین امیری خامکانی"

حوزه انتخابیه : کرمان (زرند / کوهبنان)
تعداد آراء : 34,998 درصد آراء : 43.92

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون انرژی سال سوم : سخنگو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : سخنگو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای حسین امیری خامکانی"

حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)
تعداد آراء : 29,326 درصد آراء : 41.72
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای حسین امیری خامکانی"

حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)
حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)