جهانبخش امینی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ " جهانبخش امینی"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)