جهانبخش امینی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)