حوزه انتخابیه : یزد (صدوق / یزد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ " علی اکبر اولیاء"