آقای یوناتن بت کلیا سال تولد : 1330
محل تولد : ارومیه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آشوری، آذری


سوابق و فعالیت ها:

- مدیرعامل شرکت ساختمانی ستاره نهرین
- دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان
- رئیس هیأت مدیره شرکت ساختمانی تهران

تحصیلات:
- مدیریت هتلداری

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری)
تعداد آراء : 2,212 درصد آراء : 58.13

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای یوناتن بت کلیا"

حوزه انتخابیه : تهران (اقلیت‌های دینی / مسیحیان آشوری / کلدانی)
تعداد آراء : 2,521 درصد آراء : 59.19

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای یوناتن بت کلیا"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / مسیحیان آشوری / کلدانی)
تعداد آراء : 3,560 درصد آراء : 88.57

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ "آقای یوناتن بت کلیا"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری / کلدانی)
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری / کلدانی)