حوزه انتخابیه : کرمان (بافت)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ " محمدتقی بختیاری"