حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (بروجن)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " سیروس برنابلداچی"