آقای علاءالدین بروجردی سال تولد : 1329
محل تولد : لار

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- معاون وزیر امور خارجه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 41,330 درصد آراء : 39.80

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای علاءالدین بروجردی"

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 41,153 درصد آراء : 32.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای علاءالدین بروجردی"

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 53,661 درصد آراء : 50.71

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای علاءالدین بروجردی"

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)