حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ " علی بروغنی"