آقای فرهاد بشیری نام پدر : محمد
سال تولد : 1342
محل تولد : شهرری

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مشاور مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آوزش و پرورش
- نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- لیسانس مشاوره و راهنمایی

حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 49,858 درصد آراء : 51.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای فرهاد بشیری"

حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 24,785 درصد آراء : 37.42
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای فرهاد بشیری"