آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1341
محل تولد : دشتی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مسئول اعزام مبلغ اوقاف

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)
تعداد آراء : 29,990 درصد آراء : 35.32

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)
تعداد آراء : 23,686 درصد آراء : 30.01
حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)
حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)