آقای محمدرضا تابش نام پدر : محمد
سال تولد : 1337
محل تولد : اردکان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- قائم مقام دفتر رئیس جمهوری

تحصیلات:
- دکتری مهندسی منابع طبیعی

حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)
تعداد آراء : 25,571 درصد آراء : 63.71

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)
تعداد آراء : 25,945 درصد آراء : 65.12

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)
تعداد آراء : 14,362 درصد آراء : 41.49
حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)
حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)