آقای حسن تامینی لیچایی نام پدر : مرتضی
سال تولد : 1345
محل تولد : رشت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- عضو هیات علمی
- معاون اداری و مالی

تحصیلات:
- دکترا P.H.D آموزش و بهداشت
- فوق لیسانس آموزش و ارتقاء سلامت

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 80,192 درصد آراء : 30.19

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای حسن تامینی لیچایی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 34,844 درصد آراء : 36.00

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای حسن تامینی لیچایی"