آقای فرهاد تجری سال تولد : 1347
محل تولد : سرپل ذهاب


سوابق و فعالیت ها:
- قاضی و رئیس دادگستری و مدیرکل بازرسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور

تحصیلات:
- دکتری حقوق خصوصی، مرحله رساله

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب)
تعداد آراء : 30,731 درصد آراء : 28.27

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۸ "آقای فرهاد تجری"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای فرهاد تجری"