حوزه انتخابیه : سمنان (گرمسار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " عبدالرضا ترابی"