حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ " نصراله ترابی قهفرحی"