آقای روح اله جانی عباسپور نام پدر : نبی اله
سال تولد : 1339
محل تولد : بوئین زهرا

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار
- کارشناس ارشد اقتصادی
- کارشناس صنایع استانداری


تحصیلات:
لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

حوزه انتخابیه : قزوین (آوج / بوئین زهرا)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ "آقای روح اله جانی عباسپور"

حوزه انتخابیه : قزوین (بوئین زهرا)
تعداد آراء : 37,440 درصد آراء : 45.59

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای روح اله جانی عباسپور"

حوزه انتخابیه : قزوین (آوج / بوئین زهرا)
تعداد آراء : 36,171 درصد آراء : 54.86
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای روح اله جانی عباسپور"