سلیمان جعفرزاده

مسیر شما: نمایندگان سلیمان جعفرزاده
سلیمان جعفرزاده

نماینده هشتم، آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)

اطلاعات شخصی

سلیمان جعفرزاده

نماینده هشتم، آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)
  نمایندگان حوزه انتخابی " آذربایجان غربی ، دوره هشتم"