حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)