حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ " سلیمان جعفرزاده"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)