حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ " عیسی جعفری"