حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)
حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ " عیسی جعفری"