فخرالدین حیدری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ " فخرالدین حیدری"

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)