آقای بشیر خالقی سال تولد : 1328
محل تولد : خلخال


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک
- مدیریت در واحدهای بهداشت و درمان بیمارستان های آذربایجان شرقی و اردبیل

تحصیلات:
- دکتری، متخصص کودکان

حوزه انتخابیه : اردبیل (خلخال / کوثر)
تعداد آراء : 19,120 درصد آراء : 32.26

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای بشیر خالقی"

حوزه انتخابیه : اردبیل (خلخال / کوثر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای بشیر خالقی"