محمدرضا خباز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (کاشمر)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (کاشمر)