محمدرضا خباز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ " محمدرضا خباز"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (کاشمر)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (کاشمر)