آقای سلمان خدادادی سال تولد : 1341
محل تولد : ملکان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه آزاد تهران جنوب

تحصیلات:
- دکتری روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ملکان)
تعداد آراء : 33,132 درصد آراء : 49.67

عضویت در کمیسیون

سال سوم : رئیس کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : رئیس کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای سلمان خدادادی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ملکان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای سلمان خدادادی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ملکان)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ملکان)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بناب / ملکان)