حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ " احد خیری"