حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶طرح / لایحه امضا شده توسط " احد خیری"