حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " سیداحمدرضا دستغیب «فخرالدین»"