حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ " محمدعلی دلاور"