آقای سیدکاظم دلخوش اباتری سال تولد : 1340
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- وزارت کشور

تحصیلات:
- دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی


حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
تعداد آراء : 35,906 درصد آراء : 43.23

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون اقتصادی
حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)