آقای سیدکاظم دلخوش اباتری سال تولد : 1340
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- وزارت کشور

تحصیلات:
- دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی


حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)

عضویت در کمیسیون

سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۳ "آقای سیدکاظم دلخوش اباتری"

حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
تعداد آراء : 35,906 درصد آراء : 43.23

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای سیدکاظم دلخوش اباتری"

حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای سیدکاظم دلخوش اباتری"

حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)