آقای سیدحسین دهدشتی نام پدر : سید محمدکاظم
سال تولد : 1346
محل تولد : آبادان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- رئیس دانشگاه


تحصیلات:
- دکترای پزشکی عمومی

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 20,021 درصد آراء : 36.24

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال اول : دبیر اول کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای سیدحسین دهدشتی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 20,086 درصد آراء : 30.05
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای سیدحسین دهدشتی"