حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ " غلامرضا دهقان ناصرآبادی"