حوزه انتخابیه : لرستان (ازنا / دورود)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ " عزت اله دهقانی"