حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه / باغملک)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " علیرضا دهقانی"