آقای محمد دهقانی نقندر سال تولد : 1341
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه


سوابق و فعالیت ها:

- معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور


تحصیلات:
- دکتری حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 39,062 درصد آراء : 32.16

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای محمد دهقانی نقندر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 54,486 درصد آراء : 57.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای محمد دهقانی نقندر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 38,857 درصد آراء : 46.46
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ "آقای محمد دهقانی نقندر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)