حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴طرح / لایحه امضا شده توسط " سیدسلمان ذاکر"