حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ " سیدسلمان ذاکر"