آقای سیدحسین ذوالانوار نام پدر : سیدحسن
سال تولد : 1341
محل تولد : شیراز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- قائم مقام ستاد نماز


تحصیلات:
- لیسانس مهندسی آبیاری

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 98,515 درصد آراء : 61.52

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای سیدحسین ذوالانوار"

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 83,934 درصد آراء : 27.21
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای سیدحسین ذوالانوار"

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)