حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ " شاهرخ رامین"