آقای عباس رجائی نام پدر : حسین
سال تولد : 1339
محل تولد : اراک

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت جنگل شفارود

تحصیلات:
- فوق لیسانس مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)
تعداد آراء : 65,038 درصد آراء : 27.48

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای عباس رجائی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)
تعداد آراء : 62,514 درصد آراء : 38.17

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای عباس رجائی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)