حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ " ابوالقاسم رحمانی"