حوزه انتخابیه : لرستان (الیگودرز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ " حجت اله رحمانی"