حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ " رضا رحیمی نسب"