آقای حمید رسائی نام پدر : کاسعلی
سال تولد : 1347
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
- مشاور وزیر
- مدیر دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر

تحصیلات:
- سطح دو (علوم حوزه)

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 280,483 درصد آراء : 24.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای حمید رسائی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 274,330 درصد آراء : 40.87
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای حمید رسائی"