حوزه انتخابیه : گلستان (گنبد کاووس)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " عبداله رستگار"