حوزه انتخابیه : کرمان (شهر بابک)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن
حوزه انتخابیه : کرمان (شهر بابک)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ " مصطفی رضاحسینی قطب آبادی"