حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ " محمدعلی رضایی"