آقای محمدرضا رضایی کوچی سال تولد : 1350
محل تولد : جهرم

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- شهردار
- مدیر پشتیبانی دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری پزشکی
- دکتری مدیریت

حوزه انتخابیه : فارس (جهرم)
تعداد آراء : 53,882 درصد آراء : 50.19

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون عمران سال سوم : رئیس کمیسیون عمران سال دوم : رئیس کمیسیون عمران سال اول : رئیس کمیسیون عمران
حوزه انتخابیه : فارس (جهرم)
تعداد آراء : 53,575 درصد آراء : 54.22

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون عمران
حوزه انتخابیه : فارس (جهرم)
تعداد آراء : 36,851 درصد آراء : 57.54