امیدوار رضایی میرقائد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ " امیدوار رضایی میرقائد"

حوزه انتخابیه : خوزستان (لالی / مسجد سلیمان)
حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)