امیدوار رضایی میرقائد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل)
حوزه انتخابیه : خوزستان (لالی / مسجد سلیمان)
حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)