آقای اکبر رنجبرزاده سال تولد : 1344
محل تولد : اسدآباد


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی
- معاون اداری مالی و توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : همدان (اسدآباد)
تعداد آراء : 19,430 درصد آراء : 37.05

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای اکبر رنجبرزاده"

حوزه انتخابیه : همدان (اسدآباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای اکبر رنجبرزاده"